top of page

Noord West Veluwegroep

PRAATGROEP KEEP THEM ROLLING

Vrijwaring herfstrit 30 oktober 2021.

 

Door elektronische inschrijving verklaart de bestuurder kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met de navolgende bepalingen met betrekking tot het evenement waarvoor wordt ingeschreven.


1. De bestuurder verklaart in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs. 
 
2. Voor het deelnemend voertuig een adequate verzekering is afgesloten met dekking voor
inzittenden, indien van toepassing.  
 
3. Het evenement is puur recreatief, zonder wedstrijd- of snelheidselement en er is geen verplichting deze uit te rijden. 
 
4. Alle bepalingen uit de Wegenverkeerswet en het bijbehorende Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens zijn onverminderd van kracht tijdens het evenement en deze zullen door de deelnemer worden nageleefd. De als gevolg van niet nakoming van de regels door de wettelijke instanties opgelegde boetes en dergelijke komen voor rekening en risico van degene die een overtreding heeft begaan. 
 
5. Indien een routebeschrijving in conflict is met de verkeersregels dan dient men de verkeersregels te prevaleren. 
 
6. Indien een deelnemer in een situatie komt die volgens hem/haar een gevaar kan opleveren voor zichzelf of derden, dient de rit te worden afgebroken. 
 
7. Deelname aan het evenement gebeurt op eigen initiatief en onder eindverantwoordelijkheid van de bestuurder. 
 
8. Deelname aan het evenement geschiedt op eigen risico. De Stuurgroep van de Noordwest Veluwe Groep alsmede de individuele personen die namens de club handelen en/of de organisatoren van het evenement, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade. (inclusief bedrijfsschadeverzekering en/of gevolgschade die wordt geleden als gevolg van deelname aan het evenement). 

9. Bestuurder of bijrijder(s) zullen de Stuurgroep van Noordwest Veluwe Groep alsmede de individuele personen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de organisatie van het evenement, vrijwaren van elke aansprakelijkheid jegens derden. 
 
10. In geval van pech of schade aan het voertuig waardoor verdere deelname niet mogelijk is, is de bestuurder zelf verantwoordelijk voor verder transport en/of eventuele pech- of sleephulp. 

bottom of page